LIC Leer- en Innovatiecentrum

print

Kaderregeling examencommissies

Het doel van de Kaderregeling examencommissies (kaderregeling) is te komen tot eenduidige afspraken over taken, bevoegdheden, samenstelling en werkwijze van examencommissies binnen Avans Hogeschool, zoals genoemd in artikel 7.12. e.v. van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).

Het uitgangspunt bij het opstellen van de kaderregeling is het takenpakket dat door de WHW aan de examencommissie wordt toegekend. De bevoegdheden en taken van de examencommissie zijn nader bepaald in het kaderstellend beleid voor het opleidingsspecifiek studentenstatuut, en daarmee ook in de onderwijs- en examenregeling van de opleiding.

Deze kaderregeling en het Kaderstellend beleid voor het opleidingsspecifiek studentenstatuut zijn aanvullend op elkaar en onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Meer informatie is verkrijgbaar via oerexamensupport@avans.nl.

Laatst bijgewerkt op 6 februari 2020.