LIC Leer- en Innovatiecentrum

print

Inschrijfdatum en studieuitval: is er een verband?

Vaak wordt gesteld dat hoe later een student zich inschrijft voor een studie, hoe groter de kans is dat de student uiteindelijk afhaakt. Deze bewering wordt door recent onderzoek van Avans Hogeschool tegengesproken. Hieruit blijkt dat het inschrijfmoment van studenten niet als indicator voor uitval kan worden ingezet.

Studiekeuze en studiesucces

In Studiekeuze en studiesucces (2009) publiceerde ResearchNed gegevens over het moment waarop studenten beginnen te overwegen welke studie ze zouden volgen en over het tijdstip waarop zij hun definitieve studiekeuze maakten. Studenten die hierover beginnen na te denken in de laatste maanden of zelfs pas nadat hun voortgezet onderwijs (VO) voltooid is, hebben statistisch meer kans om uit te vallen dan om door te zetten in hun studie, zo bleek uit dit onderzoek. Studenten die hier eerder mee beginnen (na het maken van de profielkeuze in het VO maar ruim voor het einde van het VO) hadden een grotere kans om door te zetten.

Wanneer studenten worden gevraagd naar het maken van de definitieve studiekeuze, bleek:

  • Studenten die de definitieve studiekeuze maakten na de profielkeuze in het VO maar ruim voor het einde van deze opleiding, hadden een twee keer grotere kans om door te zetten dan om uit te vallen in hun studie.

  • Studenten die de definitieve keuze maakten gedurende de laatste maanden van het VO hadden een even grote kans op uitval als op het doorzetten in hun studie.

  • Studenten die aangaven dat de definitieve studiekeuze werd gemaakt ná het VO hadden een twee keer grotere kans om uit te vallen dan om door te zetten.

In het genoemde onderzoek ging het over het nadenken over en het maken van de studiekeuze. Deze informatie is echter meestal niet bekend bij hogescholen en universiteiten. Zij beschikken wel over de datum van inschrijving. Vaak worden bovenstaande resultaten toegepast op de eigen studentpopulatie om uitval te voorspellen op basis van inschrijfdatum. De vraag is of de datum van inschrijving net zo’n sterke indicator is voor studiesucces.

Analyse van data uit het studentvolgsysteem

Om dit te onderzoeken heeft Avans Hogeschool een volledige analyse voor cohort 2008 verricht. In de analyse werden voltijdstudenten meegenomen die voor het eerst bij Avans Hogeschool, in het eerste jaar van de studie stonden ingeschreven. Onderdeel van deze analyse betreft de relatie tussen de datum van inschrijving en studiesucces. De reeds aanwezige informatie over deze populatie uit het studentvolgsysteem biedt de gelegenheid om te zien hoe zaken als datum van inschrijving, geslacht, vooropleiding (niveau en profiel) en Bindend Studieadvies (BSA) het studiesucces van studenten beïnvloeden.

We maakten de volgende categorieën om het studiesucces (de status na 1 jaar) te omschrijven:

  • Year 1 Diploma: Propedeusecertificaat behaald in jaar 1

  • Persister: Doorstromer zonder propedeusecertificaat, oftewel BSA ‘aanhouden’

  • Drop-out: Uitvaller uit Avans Hogeschool

  • Program Switcher: Student is een andere opleiding gaan volgen binnen dezelfde academie

  • Academy Switcher: Student is een andere opleiding gaan volgen bij een andere academie

Uit de specifieke analyse van de datum van inschrijving en studiesucces is gebleken dat alleen de maand augustus een statistisch significant verschillende verdeling laat zien χ²(52, n=5173) = 116.446, p < .001.

Vreemd genoeg waren er geen significante verschillen voor de inschrijvingsmaanden september 2008 of zelfs oktober 2008. De inschrijving in augustus besloeg 10,34% van het totale aantal nieuwe inschrijvingen (n = 527).

Het statistische verschil voor augustus wordt gevormd door de uitval-inschrijvingscategorie van 168 studenten (waargenomen) terwijl een statistische trend duidt op 123 studenten (naar verwachting). Een verschil van 45 (168 - 123).

Grafiek registratiemaand gerelateerd aan aantal studenten per categorie

Grafiek 1. Aantal studenten en het verschil tussen registratiemaand en studiestart (0 = september 2008, 1 = augustus 2008, enzovoorts)

Conclusie

Op basis van bovenstaande resultaten stellen we vast dat het inschrijfmoment van studenten niet als indicator voor uitval kan worden ingezet. De conclusie moet worden getrokken dat inschrijfdatum en het doorzetten in of uitvallen uit de studie slechts in zeer geringe mate een verband vertonen tijdens één van de twaalf maanden in deze populatie. Het verschil was 45 studenten (0,8 procent van de totale populatie).

Laatst bijgewerkt op 9 september 2013.