LIC Leer- en Innovatiecentrum

print

Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek

Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek

De Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) is ingevoerd in 1992 en is dus al meer dan twintig jaar het wettelijk kader waarbinnen wij werken.

Studielast

Een belangrijke vernieuwing die deze wet meebracht was het principe van de studielast. Een gemiddelde student wordt geacht ongeveer evenveel tijd aan zijn studie te besteden als een gemiddelde werknemer aan zijn werk, dus 1680 uur per jaar.

De instelling moet er voor zorgen dat het programma zo is ontworpen dat hieraan voldaan wordt, en regelmatig meten of dit nog klopt. De studielast wordt uitgedrukt in 'studiepunten', gelijk aan 28 uren studie.

Hbo en wo samen in één wet

Een andere belangrijke vernieuwing was dat voor het eerst het hbo en het wo (de universiteiten) samen als hoger onderwijs in één wet werden behandeld. Dit kan gezien worden als een stukje emancipatie van het hbo. Vóór de WHW gold korte tijd de Wet op het hbo (WHBO), maar daarvoor viel het hbo tientallen jaren qua wetgeving onder het voortgezet onderwijs.

Invoering Bachelor-masterstelsel

De laatste echt grote wijziging van de WHW speelde zich af in het begin van deze eeuw met de invoering van het bachelor-masterstelsel en de accreditatie in het hoger onderwijs.

Versterking besturing

In 2010 werd de wetsnotitie 'Versterking Besturing' aangenomen. Door deze notitie is de positie van de examencommissie versterkt bijvoorbeeld bij het stellen van regels en normen bij tentamens, en bij gevallen van fraude. Ook de klachtenbehandeling is gereorganiseerd.

Aanscherping accreditaties?

In februari 2012 werd een wetsontwerp voor advies aangeboden aan de Raad van State over aanscherping van de accreditatie (Kwaliteit in verscheidenheid hoger onderwijs). Het bevatte een plan om vergelijkende visitaties van opleidingen opnieuw in te voeren. Dit was eerder ingevoerd in 1992 en afgeschaft in 2002.

De Raad van State oordeelde dat het wetsvoorstel overbodig is omdat de kwaliteit in het ho globaal op orde is, afgezien van enkele incidenten. In overleg met de Tweede Kamer is nu (februari 2013) besloten om het voorstel te parkeren en af te wachten wat allerlei eerdere maatregelen gaan opleveren.

Meer informatie is verkrijgbaar via:


 

 

Laatst bijgewerkt op 27 mei 2021.