LIC Leer- en Innovatiecentrum

print

Onderwijs- en examenregeling (OER)

Onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling van een opleiding wordt wel gezien als het contract tussen hogeschool en student. Populair aangeduid met OER is het een document dat, door zijn aan de wet ontleende formele taalgebruik, niet de eerste keus zal zijn als vakantielectuur.

De OER beschrijft onder andere het examenprogramma, de tentameneisen, de regels voor vrijstellingen, de gang van zaken bij tentamens, de regeling voor het bindend studieadvies en de regels voor bezwaar, beroep en klachten.

Ben je student en heb je een vraag of klacht? Kijk dan in de Onderwijs- en Examenregeling van je opleiding hoe je de examencommissie kan bereiken. Of vraag dit na bij het academiebureau.

Onderwijsmedewerkers kunnen voor meer informatie terecht bij oerexamensupport@avans.nl, bestaande uit Caroline Essink-Matzinger, Peet Strik, Nina van den Heuvel en Floor van der Boon (Nieuwe Kader-OER 24-25).

Laatst bijgewerkt op 2 februari 2023.

Kader OER

(Formeel: Kaderstellend beleid voor het opleidingsspecifiek studentenstatuut)

Kaderstellend beleid voor het opleidingsspecifiek studentenstatuut

Na de fusie waarbij Avans Hogeschool ontstond is besloten om de OER-en van onze opleidingen meer te standaardiseren. Het document waar de opleidingen sindsdien vanuit moeten gaan wordt aangeduid als de 'Kader OER'. Dit document is zowel het format als een verzameling richtlijnen waaraan een OER moet voldoen. Het wordt op grond van interne en externe ontwikkelingen jaarlijks aangepast (onder supervisie van de Avans Regiegroep Onderwijs en Examinering), vastgesteld door het College van Bestuur en ter instemming voorgelegd aan de AMR.

Elk jaar in juni wordt er een controle uitgevoerd op de OER-en van de academies zodat optimaal gegarandeerd wordt dat onze regelingen voldoen aan de wet en aan het beleid van de hogeschool. Wat dit laatste betreft: het major/minor model is uiteraard een belangrijk uitgangspunt voor de curriculumbeschrijvingen (zie beleidkaders curriculumontwikkeling).

Laatst bijgewerkt op 27 januari 2021.

Advies en community

Voor OERexamensupport is een besloten omgeving aangemaakt in Microsoft Teams. Als je hieraan toegevoegd wilt worden, stuur dan een verzoek via deze link. Zowel leden van examencommissies als medewerkers die de onderwijs- en examenregeling opstellen kunnen voor advies terecht op deze Teamsomgeving. Bijvoorbeeld voor de laatste versies van de kaderdocumenten of regelgeving voor examencommissies.

Via de mededelingen wordt de doelgroep hier op de hoogte gehouden van de voortgang, de totstandkoming en de besluitvorming over deze documenten. Ook wetswijzigingen en dergelijke worden hier vermeld.

Vragen over de WHW, Onderwijs- en Examenregelingen, over examencommissies en over toegang tot de Teamsomgeving kun je stellen aan OERexamensupport, bestaande uit Floor van der Boon en Ellen van Fulpen. Je kunt hiervoor het functionele emailadres oerexamensupport@avans.nl gebruiken. Dit mailadres is alleen bedoeld voor medewerkers. Studenten kunnen voor vragen terecht bij de examencommissie van hun opleiding.

Laatst bijgewerkt op 1 november 2022.

Werkgroep Onderwijs en Examinering

De Werkgroep Onderwijs en Examinering bereidt het beleid en de procedures voor over examinering binnen Avans Hogeschool. Het Kaderdocument voor de onderwijs- en examenregelingen komt onder regie van deze groep tot stand.

De Kader OER wordt jaarlijks beoordeeld en eventueel aangepast. Dat kan zijn op grond van wettelijke ontwikkelingen wijzigingen in het Avansbeleid of op grond van ervaringen met het maken van een OER. Gedurende het studiejaar worden vragen en problemen van academies verzameld. Ook uitkomsten van beroepszaken kunnen relevant zijn.

De werkgroep bestaat uit zes directieleden met onderwijs in de portefeuille (twee per domein), een docentlid en een studentlid van de AMR, een examencommissievoorzitter, een decaan en een afvaardiging van de betrokken diensten (DFS, DIF, DMCS en LIC). De directeur van het LIC is de voorzitter van de werkgroep.

Meer informatie is verkrijgbaar via oerexamensupport@avans.nl.

Laatst bijgewerkt op 7 maart 2019.