LIC Leer- en Innovatiecentrum

print

Wet- en regelgeving

Avans Hogeschool Tilburg

Het onderwijs aan Avans Hogeschool wordt uitgevoerd binnen wettelijke kaders, landelijke afspraken en intern beleid.

Wettelijke kaders

 • Wet op het Hoger en Wetenschappelijk Onderwijs (WHW)
  Deze wet, ingevoerd in 1992 en sindsdien vele malen gewijzigd, is het wettelijk kader voor het onderwijs.

 • Kader voor het Opleidingsspecifiek Deel van het Studentenstatuut (Kader OER)
  De artikelen die betrekking hebben op toelating, het curriculum, en examinering zijn overgenomen of nader uitgewerkt in het Kader voor het Opleidingsspecifiek Deel van het Studentenstatuut. Dit wordt in de wandelgangen aangeduid met het Kader OER, omdat het wordt toegepast bij het opstellen van de onderwijs- en examenregeling (OER) door de academies. Dit Kader is een beleidsdocument van het College van Bestuur. 
  De OER is te beschouwen als het contract tussen opleiding en student en geeft aan aan welke eisen de student en de opleiding moeten voldoen.

 • European Qualifications Framework for Higher Education
  Een kader van geheel ander karakter is het European Qualifications Framework for Higher Education, ook wel aangeduid als de Dublin Descriptoren. Dit zijn beschrijvingen die van toepassing zijn voor alle 43 landen die meedoen aan het Bologna proces  en beperkt zich dus niet tot de EU. Ze geven aan waar een opleiding aan moet voldoen om de graden Ad, Bachelor, Master of Doctor te mogen verstrekken.

Landelijke afspraken

Verder geldt voor hbo-opleidingen dat er landelijke afspraken zijn over de eindkwalificaties, in het algemeen bekrachtigd door het betreffende beroepenveld. Sinds 2000 zijn deze eindkwalificaties in het algemeen geformuleerd in termen van competenties. Opleidingen mogen aan deze landelijke kwalificaties nog een aantal eigen beroepskwalificaties toevoegen.

Intern beleid

 • Onderwijsvisie Avans Hogeschool
  Een kader van intern karakter is de onderwijsvisie van Avans Hogeschool, door het College van Bestuur opnieuw vastgesteld in 2013. Hier is in onderwijskundige termen aangegeven hoe het onderwijs binnen onze instelling zou moeten worden verzorgd.

 • Opleidingskader
  De onderwijsvisie en de beroepskwalificaties worden nader uitgewerkt in het zogenaamde opleidingskader. Dit is een document waarin de opleiding volledig wordt beschreven, het is daarmee een belangrijk basisdocument voor studiegidsen en accreditaties.

 • Beleidskader bacheloropleidingen
  Het beleidskader bacheloropleidingen beschrijft de kaderafspraken die binnen Avans Hogeschool zijn gemaakt met betrekking tot de inrichting van de bacheloropleidingen in de academies. De kaderafspraken zijn bindend. Het beleidskader beschrijft onder andere de opleidingsstructuur van de bacheloropleidingen bij Avans Hogeschool.
  De bacheloropleidingen bij Avans Hogeschool bestaan uit een deel beroepsprofilering en een deel individuele profilering. Het deel beroepsprofilering is afgeleid van de domeincompetenties en is bepalend voor de graadtoevoeging (titel). Het deel individuele profilering is ter vrije keuze van de student.

Major/minor-structuur

Binnen de opleidingen worden samenhangende delen onderscheiden in de vorm van majors en minors. Een major kent een omvang van 180 of 210 studiepunten. Een minor kent een omvang van 30 studiepunten.

Laatst bijgewerkt op 19 juli 2019.