LIC Leer- en Innovatiecentrum

print

Examencommissies

Examencommissies

Wat zijn de taken en bevoegdheden van een examencommissie en hoe wordt deze ingesteld? Dit overzicht - ontleend aan de Kaderregeling voor examencommissies (Avans Hogeschool) - gaat er dieper op in.

Ben je student? Kijk dan in de Onderwijs- en Examenregeling van je opleiding hoe je de examencommissie kan bereiken. Of vraag dit na bij het academiebureau.

Kaderregeling examencommissies

De voorzitter, secretaris en leden van een examencommissie worden benoemd door het College van Bestuur. De examencommissie heeft als voornaamste taak het nemen van beslissingen over resultaten van studenten.

De bevoegdheden van een examencommissie worden rechtstreeks ontleend aan de wet, de WHW. Ze worden dus niet via mandaat verkregen van de academiedirectie of van het bestuur. Een uitzondering is de betrokkenheid bij de bindende afwijzing (populair: bindend studieadvies).

Een examencommissie bij Avans Hogeschool heeft daarnaast nog enkele taken die niet uit de wet voortvloeien maar die intern zo zijn afgesproken, zoals het accorderen van minoren van buiten de hogeschool.

Samenstelling examencommissie

De examencommissie bestaat uit leden van het personeel die het onderwijs in de betreffende opleiding of opleidingen verzorgen. Academiedirecteuren of administratief personeel kunnen er dus geen deel van uitmaken.

Sinds 1 september 2015 is het wettelijk verplicht een extern lid binnen een examencommissie te hebben. De samenstelling, inclusief de taken en bevoegdheden, wordt ieder jaar uiterlijk 1 september bekendgemaakt aan studenten en personeel van de opleiding.

Avansregister voor examencommissieleden

Aanstaande leden van examencommissies dienen verplicht de basistraining nieuwe leden examencommissieleden gevolgd te hebben. Deze basistraining behandelt onder meer relevante wet- en regelgeving, de implementatie daarvan in Avansbeleid en de borging van de kwaliteit van toetsing. Het certificaat van de basistraining is zes jaar geldig.

Daarnaast volgen alle examencommissieleden elk jaar de verplichte deskundigheidsbevordering. Tijdens de deskundigheidsbevordering worden relevante ontwikkelingen besproken en wordt een bepaald thema verder uitgediept.

Zie het Avansregister voor examencommissieleden (toegankelijk via iAvans portal) voor het overzicht van (voormalige) examencommissieleden en hun gevolgde trainingen.

Onderwijsmedewerkers kunnen voor meer informatie terecht bij oerexamensupport@avans.nl.

Laatst bijgewerkt op 9 juli 2020.

Taken examencommissie

 • wijst examinatoren aan voor het afnemen van de tentamens

 • stelt regels vast voor de goede gang van zaken bij de tentamens en de daarvoor te nemen maatregelen

 • treedt op in geval van fraude

 • stelt de uitslag van de examens vast

 • kan vrijstelling verlenen voor het afleggen van een of meer tentamens

 • kan een toelatingsonderzoek uitvoeren voor studenten van 21 jaar en ouder

 • kan toegang verlenen tot de postpropedeuse voordat het propedeutisch examen met goed gevolg is afgelegd

 • reikt een getuigschrift uit als bewijs dat het examen met goed gevolg is afgesloten

Adviesfunctie examencommissie

De examencommissie adviseert de academiedirectie in elk geval over de volgende onderwerpen uit de Onderwijs- en examenregeling van de opleiding:

 • het aantal en de volgorde van de tentamens, en de momenten waarop deze afgelegd kunnen worden

 • de volgorde waarin, de tijdvakken waarbinnen en het aantal malen per studiejaar dat de gelegenheid wordt geboden tot het afleggen van de tentamens en examens

 • de geldigheidsduur van met goed gevolg afgelegde tentamens

 • of de tentamens mondeling, schriftelijk of op andere wijze worden afgelegd

 • de wijze waarop lichamelijk of zintuiglijk gehandicapte studenten redelijkerwijs in de gelegenheid worden gesteld de tentamens af te leggen

 • de openbaarheid van mondeling af te nemen tentamens

 • de termijn waarbinnen de uitslag van een tentamen bekend wordt gemaakt, en of en op welke wijze van deze termijn kan worden afgeweken

 • de wijze waarop en de termijn waarbinnen degene die een schriftelijk tentamen heeft afgelegd, inzage heeft in zijn beoordeelde werk

 • de wijze waarop en de termijn waarbinnen kennis genomen kan worden van vragen, opdrachten en normen van een schriftelijk afgenomen tentamen

 • de gronden waarop de examencommissie voor eerder met goed gevolg afgelegde tentamens of examens in het hoger onderwijs, dan wel voor buiten het hoger onderwijs opgedane kennis of vaardigheden, vrijstelling kan verlenen van het afleggen van een of meer tentamens

 • indien nodig: dat het met goed gevolg afgelegd hebben van tentamens voorwaarde is voor de toelating tot andere tentamens

 • de verplichting tot het deelnemen aan praktische oefeningen bedoeld voor de toelating tot tentamens

Laatst bijgewerkt op 6 maart 2017.

Adviesfunctie examencommissie

De examencommissie adviseert de academiedirectie in elk geval over de volgende onderwerpen uit de Onderwijs- en examenregeling van de opleiding:

 • het aantal en de volgorde van de tentamens, en de momenten waarop deze afgelegd kunnen worden

 • de volgorde waarin, de tijdvakken waarbinnen en het aantal malen per studiejaar dat de gelegenheid wordt geboden tot het afleggen van de tentamens en examens

 • de geldigheidsduur van met goed gevolg afgelegde tentamens

 • of de tentamens mondeling, schriftelijk of op andere wijze worden afgelegd

 • de wijze waarop lichamelijk of zintuiglijk gehandicapte studenten redelijkerwijs in de gelegenheid worden gesteld de tentamens af te leggen

 • de openbaarheid van mondeling af te nemen tentamens

 • de termijn waarbinnen de uitslag van een tentamen bekend wordt gemaakt, en of en op welke wijze van deze termijn kan worden afgeweken

 • de wijze waarop en de termijn waarbinnen degene die een schriftelijk tentamen heeft afgelegd, inzage heeft in zijn beoordeelde werk

 • de wijze waarop en de termijn waarbinnen kennis genomen kan worden van vragen, opdrachten en normen van een schriftelijk afgenomen tentamen

 • de gronden waarop de examencommissie voor eerder met goed gevolg afgelegde tentamens of examens in het hoger onderwijs, dan wel voor buiten het hoger onderwijs opgedane kennis of vaardigheden, vrijstelling kan verlenen van het afleggen van een of meer tentamens

 • indien nodig: dat het met goed gevolg afgelegd hebben van tentamens voorwaarde is voor de toelating tot andere tentamens

 • de verplichting tot het deelnemen aan praktische oefeningen bedoeld voor de toelating tot tentamens

Laatst bijgewerkt op 6 maart 2017.

Overige taken examencommissie

Vertegenwoordiging
De examencommissie treedt op als partij namens de opleiding als een student een beroep indient bij het College van Beroep voor de Examens.

Goedkeuring minors
De examencommissie van de opleiding geeft bij iedere minor uit de 'minorcatalogus' van Avans Hogeschool aan of die wordt geaccepteerd als individuele profilering, en dient de keuze van een minor van elders goed te keuren.

Advisering in bijzondere situaties
Ook bemoeit de examencommissie zich met de eventuele overstap naar een vernieuwd programma bij studenten die achterstand hebben opgelopen, ingediende bezwaren tegen het bindend studieadvies, en kan zij een besluit nemen over een wijziging van een beoordelingsnorm van een tentamen, deeltentamen of toets.

Rapportage
De voorzitter van de examencommissie rapporteert jaarlijks schriftelijk aan de academiedirectie over de genomen besluiten van de examencommissie. De rapportage is een verantwoording over:

 • de uitvoering van de taken zoals aangegeven

 • een overzicht van incidenteel genomen beslissingen

en

 • conclusies bij taakuitvoering door examinatoren

 • conclusies over roostering en tentaminering

 • overige ongevraagde adviezen en observaties

Gelet op de impact van eventuele besluiten op de maatschappelijke perspectieven van onze studenten rust er dus een belangrijke verantwoordelijkheid op de schouders van deze commissie.

Laatst bijgewerkt op 30 januari 2020.