LIC Leer- en Innovatiecentrum

print

Bindend studieadvies

Bindend studieadvies

De titel van dit stuk is eigenlijk onjuist, maar het is wel de meest populaire term die hiervoor in gebruik is. Wettelijk spreekt men over ‘bindende afwijzing’.

In de regelingen van Avans Hogeschool wordt gesteld dat de examencommissie een bindende afwijzing kan verbinden aan het studieadvies dat uiterlijk aan het einde van het eerste jaar van inschrijving voor de propedeutische fase aan studenten van de opleiding wordt gegeven. Het bestuur van de hogeschool heeft deze wettelijke taak gemandateerd aan de examencommissie.

Oftewel: propedeusestudenten die aan het einde van het eerste jaar de Avans norm van 52 studiepunten niet hebben behaald, moeten de opleiding verlaten.

Besluitvorming en beroep

Als een student het niet eens is met de bindende afwijzing dan kan hij beroep aantekenen bij het College van Beroep voor de Examens.

Een besluit tot bindende afwijzing is nooit een lichtvaardige maatregel, en wordt dan ook zorgvuldig genomen. Tijdens de propedeuse wordt de student begeleid en ontvangt ook periodiek een signaal studievoortgang. In de besluitvorming wordt altijd bezien of er bijzondere persoonlijke omstandigheden zijn die tot achterstanden hebben geleid, bijvoorbeeld ziekte. Indien er sprake is van persoonlijke omstandigheden kan de examencommissie uitstel geven van het studieadvies met bindende afwijzing. Dit studieadvies kan dan afgegeven worden zolang de student de propedeuse niet met goed gevolg heeft afgelegd.

Een bindende afwijzing is dan ook zelden een verrassing. Hoewel het natuurlijk een teleurstelling is voor de student, is het ook in het belang van de student dat niet eindeloos wordt volhard in een onsuccesvolle studie.

Geldigheid binnen het hbo

Een bindende afwijzing voor een opleiding en de in de OER aangegeven verwante opleidingen, afgegeven door Avans Hogeschool, geldt niet voor andere hogescholen. De student kan zich dus eventueel elders opnieuw inschrijven voor dezelfde opleiding. Het is de vraag of dit verstandig is. De hbo-opleidingen in Nederland leiden allen op voor landelijk afgesproken competenties, en er is dus niet een duidelijk verschil in zwaarte.

Beter is het om te analyseren waarom het niet gelukt is, en beredeneerd een andere keus te maken. Daarbij kan, bij uitstek, de studentendecaan behulpzaam zijn.

Meer informatie is verkrijgbaar via oerexamensupport@avans.nl.

 

Laatst bijgewerkt op 19 maart 2018.