LIC Leer- en Innovatiecentrum

print

Visie op toetsing en toetsbeleid

Visie op toetsing

Uit de Onderwijsvisie (2014):

“Toetsing vervult een certificerende rol in de opleiding. Via toetsing toont de student aan over een bepaald, vereist niveau te beschikken. Toetsing fungeert daarnaast als aanjager van het leerproces van onze student. Een toets is een meetinstrument om te bepalen of de student een ontwikkeling doormaakt ten aanzien van de beroepscompetenties.

We zetten toetsen gericht en betekenisvol in om de ontwikkeling van de student te bevorderen en om het bereikte niveau te toetsen. We gebruiken zowel formatieve als summatieve toetsing en geven zo actief feedback aan de student. Die feedback geeft de student inzicht in zijn huidige ontwikkeling en hoe hij zich verder kan ontwikkelen.”

Avans toetskader

Vanuit de Onderwijsvisie hanteert Avans het Toetskader Avans Hogeschool : instaan voor de kwaliteit van toetsing om de toetskwaliteit te borgen. Het toetskader stelt op alle lagen van de toetspiramide minimumeisen.

Onder andere de volgende hulpmiddelen helpen academies om aan deze eisen te voldoen:

Het LIC zorgt voor verdere ondersteuning bij het implementeren van het Avans toetskader. Dit verloopt via de onderwijskundig adviseur.

Academiebeleid

Het toetskader stelt dat elke opleiding van Avans Hogeschool beschikt over vastgelegd toetsbeleid.
Het toetsbeleid dient gezamenlijk, structureel en systematisch ontworpen, uitgevoerd en geëvalueerd te worden door alle betrokken actoren.

Het toetsbeleid bestaat tenminste uit:

  • de visie op toetsing van de academie of opleiding,
  • de wijze van toetsen,
  • de wijze van borgen van de kwaliteit en
  • de wijze van evalueren

(bron: Avans toetskader).

De handreiking toetsbeleid helpt bij het opstellen of actualiseren van het toetsbeleid. Uitgangspunt is dat het beantwoorden van de richtinggevende vragen in een interne discussie leidt tot een breed gedragen toetsbeleid binnen de academie.

Laatst bijgewerkt op 26 september 2022.