LIC Leer- en Innovatiecentrum

Informatievaardigheid in het curriculum

Informatievaardigheid in de praktijk

“Informatievaardigheid is die combinatie van competenties die iemand nodig heeft om te onderkennen wanneer hij informatie nodig heeft, en waarmee hij in staat is de benodigde informatie op te sporen, te evalueren en effectief en zorgvuldig te gebruiken.” (LOOWI)

Informatievaardigheid in het curriculum

Het Leer- en Innovatiecentrum ontwikkelde een leerlijn informatievaardigheid. Een leerlijn is een instrument voor school en docent en biedt een beredeneerde opbouw van tussendoelen en inhouden naar een einddoel.

De leerlijn informatievaardigheid heeft drie ontwikkelniveaus. Deze kunnen los van elkaar ingebouwd worden in het curriculum, elk met toetsbare criteria.

Per niveau zijn er instructies die door medewerkers van het LIC gegeven worden. Ook workshops en instructies ‘op maat’ zijn mogelijk, zoals trainingen voor docenten.

Op de site van Xplora staat een handleiding voor het zoeken, kiezen en evalueren van informatie, de zogenaamde informatiecyclus. Voor studenten is er een Blackboard basisinstructie informatievaardigheid, die zelfstandig doorlopen kan worden.

Opzet leerlijn informatievaardigheid

Niveau 1
Bewust gebruikmaken van informatie bij de stapsgewijze oplossing van een eenvoudig aangereikt probleem.

 • een eenvoudig informatieprobleem vertalen in een concrete zoekvraag

 • geavanceerd zoeken met zoekmachines op internet

 • Booleaanse operatoren kennen en toepassen voor digitale informatiebronnen

 • relevante informatie vinden in de catalogus van Xplora

 • relevante informatie vinden in Nederlandstalige databanken van Xplora

Niveau 2
Informatiebronnen selecteren op bruikbaarheid. Informatie systematisch verwerken bij het oplossen van een complex aangereikt probleem.

 • een complex informatieprobleem vertalen in een concrete zoekvraag

 • zelfstandig de juiste bronnen vaststellen voor een informatievraag

 • een zoekschema en een verslag van de zoekstrategie opstellen

 • bronverwijzingen maken volgens richtlijnen van de eigen academie

 • relevante informatie vinden in Engelstalige databanken van Xplora

Niveau 3
Informatiebronnen selecteren op inhoudelijke kwaliteit en gebruiken bij het oplossen van een zelf geformuleerde probleemstelling.

 • zelf een informatieprobleem benoemen en hier een zoekvraag bij formuleren

 • het gebruik van informatiebronnen baseren op geldende kwaliteitscriteria

 • informatiebronnen gebruiken naar de kwaliteitsstandaard van het beroep

 • bewust onderscheid maken tussen primaire en secundaire bronnen

 • de eigen kennis toetsen aan nieuwe gezichtspunten en hiermee de eigen kennisontwikkeling sturen

Naar een duurzame kennisontwikkeling

In de onderwijsvisie staat duurzame kennisontwikkeling centraal. Kennis is informatie die iemand zich ‘eigen’ heeft gemaakt.

In ons informatietijdperk is informatievaardigheid een voorwaarde om kennis te ontwikkelen. Het is een competentie die een duidelijke plaats verdient in elk curriculum.

Laatst bijgewerkt op 19 maart 2018.