LIC Leer- en Innovatiecentrum

print

Onderzoek in Onderwijs

Onderzoek in Onderwijs brengt relevante en hbo-specifieke kennis, inzichten en instrumenten bij elkaar over onderzoek in het hoger beroepsonderwijs.

In de Avans Ambitie 2025 is de verbinding tussen onderzoek en onderwijs een belangrijk thema. De gedachte is dat de integratie van onderzoek bijdraagt aan het toekomstperspectief van de student en de ontwikkeling van de beroepspraktijk. Iedere student moet beschikken over onderzoekend vermogen. Deze competentie wordt een integraal onderdeel van onze onderwijseenheden. Daarnaast is elke student betrokken bij minimaal één praktijkonderzoek.

Hiervoor is kennis, kunde en ervaring nodig. Bijvoorbeeld over:

  • Hoe integreer je onderzoekend vermogen in alle onderwijsmodules?
  • Wat vraagt dit van docenten?
  • Hoe voer je met verschillende stakeholders gezamenlijk onderzoek uit?
  • Op welke manier kan je de student hierbij het beste betrekken?

Kennis expliciteren en delen

Binnen en buiten Avans zijn er al veel initiatieven genomen om deze vragen te beantwoorden en om de verbinding tussen onderzoek en onderwijs versterken.Toch kan deze koppeling nog beter; het ontbreekt vaak aan expliciete kennis over hoe dit aan te pakken.

Onderzoek in Onderwijs levert hier een bijdrage aan door te informeren over:

  1. de ontwikkeling van onderzoekend vermogen bij de student in het kader van zijn of haaropleiding tot beroepsprofessional
  2. praktijkgericht onderzoek voor de ontwikkeling van de beroepspraktijk en het onderwijs
  3. praktijkonderzoek als leerstrategie voor professionele ontwikkeling

Ontwikkeling van onderzoekend vermogen

De Avans praktijk kent diverse onderzoeksactiviteiten,die door studenten worden uitgevoerd voor het ontwikkelen van hun onderzoekend vermogen. Het gaat hierbij met name om:

  • het vermogen om kritisch te kunnen denken
  • onderzoek van anderen te kunnen toepassen bij het oplossen van praktijkproblemen
  • zelf kennis te kunnen ontwikkelen in de specifieke context van de beroepspraktijk

Dit zijn bijvoorbeeld onderzoeksactiviteiten bij een minor, bij het afstuderen, of in onderzoeksateliers, living labs, en leergemeenschappen. De kwaliteitseisen voor het onderzoek maken het mogelijk om de ontwikkeling van het onderzoekend vermogen van de student te beoordelen.

Praktijkgericht onderzoek

Een tweede categorie activiteiten focust op praktijkgericht onderzoek als kennisontwikkeling voor het oplossen van praktijkproblemen. De projecten worden uitgevoerd door lectoren, docent onderzoekers en promovendi als lid van een kenniskring, al dan niet met participatie van studenten en in co-creatie met het werkveld.
De kennis komt tot stand in een specifieke praktijkcontext maar kan ook bruikbaar zijn in bredere of andere contexten, of bijdragen aan de actualisering van het onderwijs. Dit onderzoek moet daarbij voldoen aan wetenschappelijke standaarden.

Praktijkonderzoek

Tenslotte zijn er nog de onderzoeksactiviteiten die professionals uitvoeren voor de ontwikkeling van hun eigen vak en vakmanschap. Dit is onderzoek vanuit het perspectief van de onderzoekende en lerende professional en noemen we praktijkonderzoek. Het doel van praktijkonderzoek is het genereren van kennis voor de eigen werkpraktijk. Deze kennis wordt gedeeld met collega`s en vakgenoten. Een voorbeeld is een kortlopend onderzoeksproject van docenten in de eigen onderwijspraktijk met als doel het verwerven van lokale kennis over onderwijsinnovaties. Een ander voorbeeld: onderzoek door adviseurs ter onderbouwing van beleidskeuzes.
Aan deze vorm van onderzoek worden minder hoge eisen gesteld dan aan praktijkgericht onderzoek.

 

Afbeelding van StockSnap via Pixabay
Laatst bijgewerkt op 29 maart 2021.