LIC Leer- en Innovatiecentrum

Studiesucces

De student is geslaagd

Studiesucces - of meer klantgericht: studentsucces – staat volop in de aandacht. Zo maakt de overheid bijvoorbeeld prestatieafspraken met onderwijsinstellingen over rendement.

De laatste jaren is de aandacht verschoven van studieuitval naar studentsucces: hoe komt een student zoveel mogelijk op de beste plek, zodat hij succesvol is in zijn studie?

Studiesucces raakt aan alle aspecten

Het Leer- en Innovatiecentrum bevordert studiesucces langs meerdere wegen. Zo zijn uit de literatuur afkomstige maatregelen die studiesucces verhogen samengebracht. Ook is onderzoek gedaan naar uitvalredenen, voorspellers van studiesucces en het verband tussen de inschrijfdatum en studiesucces.

Het LIC ondersteunt bij het analyseren van uitval- en rendementscijfers (login noodzakelijk). Welke trends zijn er te zien in de cijfers? Waar ligt de oorzaak van te hoge uitval? Welke ingrepen maken het mogelijk om het studiesucces te vergroten?

Studieloopbaanbegeleiding (SLB)

Studieloopbaanbegeleiding, -oriëntatie of -coaching is een vorm van studentbegeleiding voor alle studenten van Avans Hogeschool. SLB is per opleiding of academie verschillend ingevuld. Logisch ook, de diversiteit van opleidingen en type studenten vraagt om een begeleiding op maat.

Download deze Studieloopbaanbegeleiding infographic (90 kB)

Kader voor SLB

Het Leer- en Innovatiecentrum heeft een kader voor SLB bij Avans Hogeschool ontwikkeld.

Wat zijn de doelen van SLB?

  • op korte termijn: het vergroten van studentsucces. Bijvoorbeeld door aandacht voor matching, binding en studievaardigheden
  • op lange termijn: het vergroten van zelfsturing in de voorbereiding op de beroepsloopbaan

Het kader beschrijft ook de gevolgen hiervan voor:

  • de vormgeving van SLB binnen de opleiding
  • de rol van de studieloopbaanbegeleider en de student
  • de inbedding van SLB in de keten van begeleiding

Het kader biedt academies handvatten bij het formuleren van hun eigen visie en het inrichten van hun studieloopbaanbegeleiding.

Het kader is gebaseerd op zowel theoretische als praktische inzichten. Literatuur over onderzoek is aangevuld met ervaringen uit de praktijk van SLB bij Avans Hogeschool. Ook is aangesloten bij relevante beleidsdocumenten, zodat het in lijn is met de onderwijsvisie en het kader voor matching.

 

photo credit: ralph and jenny via photopin cc

Laatst bijgewerkt op 15 augustus 2019.