LIC Leer- en Innovatiecentrum

print

Accreditatie

Hal Avans Hogeschool Lovensdijkstraat

Accreditatie is een systeem waarbij opleidingen van hogescholen en universiteiten een keurmerk krijgen.

Opleidingen worden om de zes jaar gecontroleerd op kwaliteit. Accreditatie is het belangrijkste middel voor externe verantwoording naar de overheid en de maatschappij.

Nederlands-Vlaamse accreditatieorganisatie
Op de website van de NVAO, de Nederlands-Vlaamse accreditatieorganisatie, staan de eisen waaraan een opleiding moet voldoen, de accreditatiekaders voor een bestaande opleiding en voor een nieuwe opleiding.

Avans opleidingen vinden informatie over visitatie en accreditatie in dit boekje.
Meer informatie over visitatie en accreditatie, het bijzonder kenmerk Duurzaam Hoger Onderwijs, en voorbeelden van zelfevaluaties worden gedeeld op het Teams-platform Kwaliteitszorg Avans.

Procedure voor accreditatie

Zelfevaluatierapport
Voorafgaande aan de accreditatie wordt een zelfevaluatierapport gemaakt, het startdossier. Hierin worden alle accreditatie-eisen nagelopen en wordt bewezen dat er aan wordt voldaan. Dat gebeurt door te verwijzen naar bewijsdocumenten, zoals blokevaluaties.

Visitatie en ontwikkelgesprek
Daarna komt een visitatiecommissie langs die met diverse betrokkenen praat om te controleren of de bewijsvoering in het startdossier wel klopt.

Onderdeel van het locatiebezoek is het 'ontwikkelgesprek’, een gesprek met het panel over verbeteringen vanuit het ontwikkelperspectief. De opleiding of het panel nemen de uitkomsten van het ontwikkelgesprek op in een apart document. De opleiding deelt dit document met de medezeggenschap en maakt dit openbaar. Op deze site vind je een overzicht van de verslagen van deze ontwikkelgesprekken.

Rapport
Vervolgens stelt de Visiterende en Beoordelende Instantie (bij Avans Hogeschool is dat de NQA - Netherlands Quality Agency) een rapport op, dat op alle beoordelingspunten minstens voldoende moet zijn.

Dit rapport wordt met de accreditatieaanvraag door de hogeschool ingediend bij de NVAO, die vervolgens besluit om wel of niet te accrediteren.

Accreditatiebesluit
Het accreditatiebesluit en het rapport van de NQA worden op de website van de NVAO gepubliceerd. Daarmee is deze procedure afgerond. (Voor een aanvraag nieuwe opleiding geldt een vergelijkbare procedure.)

Document- en procedurebeheersysteem

De voorbereiding is intensief omdat de systematische opstelling en archivering van bewijsdocumenten (evaluatierapporten, verbeterplannen, notulen van besluiten) soms tekortschiet. Door informele wijzigingen van het curriculum is soms moeilijk na te trekken hoe het curriculum enkele jaren geleden was.

De accreditatie-inspanningen kunnen aanzienlijk beperkt worden:

  • als gewerkt wordt volgens goed beschreven procedures
  • als gezorgd wordt dat van alle documenten de status helder is (concept of besluit)
  • als besluiten goed worden genotuleerd en gearchiveerd

Een documentbeheersysteem en een procedurebeheersysteem zijn van groot belang voor het op orde krijgen van documenten en procedures. Het Leer- en Innovatiecentrum ondersteunt hierbij.

Ranglijsten

Accreditatieresultaten en studententevredenheidsonderzoeken worden gebruikt voor ranglijsten van opleidingen, hogescholen en universiteiten. Elsevier Magazine en de Keuzelijst Hoger Onderwijs publiceren deze ranglijsten.

Vragen over accreditaties?

Neem contact op met Rabia Aznag of Leendert Dorr. Of stuur een mail naar accreditatiesupport.lic@avans.nl.

Laatst bijgewerkt op 20 december 2021.