LIC Leer- en Innovatiecentrum

Doorstroom mbo-hbo

Doorstroom

Ter verbetering van de doorstroom van mbo naar hbo onderhoudt Avans Hogeschool in de regio meerdere contacten met ROC's, collega-hogescholen en overheden. Een overzicht van activiteiten, overlegorganen en onderzoek.

De doorstroom van mbo naar hbo is de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden. De overheid streeft er naar om de Lissabon-doelstelling van 50% hoger opgeleiden op de arbeidsmarkt te halen. Ook de mbo-instellingen zijn zich meer bewust van het feit dat zij een dubbele doelstelling moeten nastreven:

 • jonge mensen voorbereiden op hun functioneren op de arbeidsmarkt

 • studenten voorbereiden op de overstap naar het hbo

Voor wat betreft die overstap is lang gedacht dat afstemming van kennis en kennisniveaus voldoende waarborg zou zijn voor een drempelloze doorstroom. Het blijkt echter dat de verschillen in didactische en pedagogische aanpak zeker zo belangrijk zijn. Bovendien bestaat er een wezenlijk verschil tussen de generieke hbo-competenties en mbo-competenties.

Vanwege deze met name onderwijskundige problematiek speelt het Leer- en Innovatiecentrum een rol ten behoeve van de doorstroom mbo-hbo.

Activiteiten, overlegorganen en onderzoek

Netwerk Regionale mbo-instellingen - Avans
Het LIC heeft samen met Diensteenheid Marketing Communicatie en Studentenzaken (DMCS) aan de wieg gestaan van dit netwerk dat sinds 2012 actief is. In het netwerk zijn 9 mbo-instellingen vertegenwoordigd op stafniveau. Het doel is om de succeskans voor mbo-ers bij Avans Hogeschool te vergroten door:

 • elkaar te informeren over ontwikkelingen binnen en buiten de instellingen die effect hebben op de doorstroom (kwalitatief en kwantitatief) van mbo naar hbo

 • samen te werken aan kennisontwikkeling over aansluitvraagstukken

 • samenhang te realiseren tussen alle nieuwe en bestaande overlegsituaties en samenwerkingsverbanden

 • samenhang realiseren tussen de diverse activiteiten op diverse niveaus

 • waar mogelijk synergievoordelen behalen

 • te werken van visie naar beleid naar uitvoering en vice versa

Het netwerk:

 • moet leiden tot opleidingsoverstijgende afspraken

 • levert kaders en richtlijnen ten behoeve van operationele aansluitingsactiviteiten

 • levert input voor het CvB-overleg met de mbo-instellingen

Platform Aansluiten
Dit interne platform is ontstaan uit het MJB-project Aansluitingscentrum. In dit platform dat ongeveer 4 x per jaar bijeen komt, ontmoeten de instroomcoördinatoren van de voltijdopleidingen elkaar. De focus van dit overleg ligt op kennisuitwisseling.

Overleg hbo Zuid-Nederland (HBO-ZN)
Dit overleg tussen de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), Hogeschool Zuyd, Fontys Hogescholen en Avans Hogeschool is ontstaan op verzoek van een aantal ROC’s uit Midden- en Oost-Brabant.

Het overleg is vooral gericht op:

 • afstemming van terugkoppeling van studieresultaten van de hbo’s naar de ROC’s

 • implementatie van de Kies Actief Toolkit

 • voorlichting

 • doorlopende leerwegen (en gebruik terminologie competenties daarbij)

Namens Avans Hogeschool zijn het LIC en DMCS vertegenwoordigd in dit overleg.

Kies Actief
Vanuit het overleg HBO-ZN is het project Kies Actief ontstaan waarin een zestal hogescholen heeft gewerkt aan een landelijk bruikbare hbo-competentiewijzer. Het LIC draagt bij aan de uitvoering van het project. Het resultaat is de Kies Actief Toolkit, een instrument voor de begeleiding van keuzeprocessen van mbo-ers die willen doorstromen naar het hbo.

Professionaliseren van LoopbaanOriëntatie & -Begeleiding (LOB)
Dit project is ooit begonnen als opdracht van de Gemeente ’s-Hertogenbosch om de uitval in de gehele beroepskolom in de regio ’s-Hertogenbosch terug te dringen. Het project is nu onderdeel van het programma 5* regio Noord-Oost Brabant waarin de drie O’s (Overheid-Onderwijs-Ondernemers) samenwerken aan een goed functionerende arbeidsmarkt in de regio.

Het LIC heeft eerst een rol gespeeld in de ontwikkeling van visie en beleid op LOB, en levert nu vooral een bijdrage door training van LOB-ers van scholen in de hele keten.

Laatst bijgewerkt op 21 oktober 2014.