LIC Leer- en Innovatiecentrum

Aanpak Onderwijs en ICT 2016-2020

De directeuren van het techniekdomein hebben ICT als speerpunt benoemd in hun domeinplan. Er is een aanpak ontwikkeld met het idee dat de opgedane kennis en ervaringen overdraagbaar zijn naar de andere domeinen.

De kaders voor ICT en onderwijs zijn in goed overleg met het onderwijs tot stand gekomen.

Meer informatie: voor het Netwerk O&K is een interactieve webinar ontwikkeld (naam invullen, send, navigeren met pijltjes links en rechts).

De volgende projecten leveren een bijdrage aan de onderwijsambities:

1. Curriculumontwikkeling met ICT

Academies krijgen de ruimte om een eigen invulling te geven aan blended learning. In het voortraject gaan we in gesprek over de mogelijkheden en de vraag hoe ver de ambitie van de academie reikt.

De vijf deelnemende techniekacademies hebben een Google Community als werkplaats ingericht. Deze kun je vrijblijvend volgen.

In een multidisciplinair team ontwikkelen docenten, onderwijskundigen en ICT-experts met een procesbegeleider producten gericht op het verbeteren van onderwijs met online leeractiviteiten.

2. Module Onderwijs en ICT

Naast de landelijk verplicht gestelde Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB) volgen nieuwe Avans docenten de module 'Brein en leren' en de module 'Onderwijs en ICT'.

3. Loket Digitalisering

Docenten kunnen terecht bij een loket voor het digitaliseren van hun onderwijsleermateriaal.

4. Video-opslag

Hetzelfde geldt voor een videoplatform waarop alle video’s van Avans geplaatst en gedeeld kunnen worden.

5. Digitaal toetsen

Dit project richt zich op de realisatie van een stabiele en toekomstvaste omgeving voor digitaal toetsen. Zodat veilig en grootschalig summatief getoetst kan worden en het aantal incidenten rond digitaal toetsen geminimaliseerd wordt.

6. De ontwikkeling van een visie op de toekomstige digitale leeromgeving

Omdat de huidige licentie voor Blackboard eindigt per 1 januari 2018 oriënteert Avans Hogeschool zich op de toekomst van de digitale leeromgeving (DLO). Hiervoor loopt een visietraject.

7. Het organiseren van ondersteuning nabij, gericht op functioneel gebruik

Als docenten een vraag hebben over onderwijs en ICT kunnen zij terecht bij een ICT-expert van de academie.

8. Het ontwikkelen van beleid hoe om te gaan met nieuwe onderwijsapplicaties

Er komt duidelijkheid over de vraag wie - en op basis van welke criteria- na een experiment bepaalt of een applicatie aangeschaft en beheerd kan worden.

9. Het organiseren van inspiratie- en kennisdelingssessies

In het Xplora Innovatielab kunnen docenten terecht voor inspiratie en kennisdeling.

Laatst bijgewerkt op 30 mei 2016.