LIC Leer- en Innovatiecentrum

Bindend studieadvies

Bindend studieadvies

De titel van dit stuk is eigenlijk onjuist, maar het is wel de meest populaire term die hiervoor in gebruik is. Wettelijk spreekt men over ‘bindende afwijzing’. In de regelingen van Avans Hogeschool wordt gesteld dat de examencommissie een bindende afwijzing kan verbinden aan het definitieve studieadvies dat tegen het einde van het eerste jaar van inschrijving voor de propedeutische fase aan studenten van de opleiding wordt gegeven.

Dat wil zeggen dat aan propedeusestudenten, die wat betreft behaalde tentamens aan het einde van het eerste jaar niet aan de door de opleiding gestelde drempel voldoen, de verdere studie wordt ontzegd.

Tevens wordt na twee jaar nog gekeken of de student de propedeuse heeft gehaald, want anders kan hij ook dan nog een ‘bindende afwijzing’ krijgen. Na het behalen van de propedeuse kan de student niet meer van de hogeschool verwijderd worden op grond van te geringe studieresultaten.

Besluitvorming en beroep

Wettelijk is het bestuur van de hogeschool belast met het uitbrengen van het studieadvies bij Avans Hogeschool is dit gemandateerd aan de examencommissie. De student kan beroep aantekenen bij het College van Beroep voor de Examens.

Een besluit tot bindende afwijzing is nooit een lichtvaardige maatregel, en wordt dan ook zorgvuldig genomen. Tijdens de propedeuse wordt de student begeleid en ontvangt ook periodiek een signaal studievoortgang wordt altijd bezien of er bijzondere persoonlijke omstandigheden zijn die tot achterstanden hebben geleid, zoals ziekte. Indien er sprake is van persoonlijke omstandigheden kan de examencommissie uitstel geven van het studieadvies met bindende afwijzing. Dit studieadvies kan dan afgegeven worden zolang de student de propedeuse niet met goed gevolg heeft afgelegd.

Een bindende afwijzing is dan ook zelden een verrassing. Hoewel het natuurlijk een teleurstelling is voor de student, is het ook in het belang van de student dat niet eindeloos wordt volhard in een onsuccesvolle studie.

Geldigheid binnen het hbo

Een bindende afwijzing voor een opleiding en de in de OER aangegeven verwante opleidingen, afgegeven door Avans Hogeschool, geldt niet voor andere hogescholen. De student kan zich dus eventueel elders opnieuw inschrijven voor dezelfde opleiding. Het is de vraag of dit verstandig is. De hbo-opleidingen in Nederland leiden allen op voor landelijk afgesproken competenties, en er is dus niet een duidelijk verschil in zwaarte.

Beter is het om te analyseren waarom het niet gelukt is, en beredeneerd een andere keus te maken. Daarbij kan, bij uitstek, de studentendecaan behulpzaam zijn.

Meer informatie is verkrijgbaar via oerexamensupport@avans.nl.

 

Laatst bijgewerkt op 24 januari 2017.