LIC Leer- en Innovatiecentrum

Toetsorganisatie en kwaliteitsborging

Voor een goede toetskwaliteit is de organisatie van toetsing belangrijk.

Toetsorganisatie gaat over:

 • het vaststellen van de rollen, taken en verantwoordelijkheden van betrokkenen, waaronder toets- en examencommissies
 • de werkprocessen rondom de toetsing
 • de logistieke organisatie van de toetsing
 • het vaststellen van toetsroosters

Betrokkenen bij de borging van toetskwaliteit

In de toetsorganisatie heben zowel onderwijs-, toets-, als examencommissie binnen de academie een rol om kwaliteit van toetsing na te streven.

Examencommissie en borgingsfunctionaris

Wettelijk gezien is de examencommissie verantwoordelijk voor de borging van de kwaliteit van toetsing. De commissie staat garant voor de kwaliteitsbewaking.

Bij Avans Hogeschool hebben veel examencommissies deze taak gemandateerd aan een borgingsfunctionaris. Deze functionaris voert zelfstandig onderzoek uit op basis van de onderzoeksagenda die is vastgesteld door de examencommissie.

Naar aanleiding van de bevindingen van de borgingsfunctionaris adviseert de examencommissie de directie. Bijvoorbeeld over verbeteringen op het gebied van toetsing die als input kunnen dienen voor het te ontwikkelen toetsbeleid.

Meer over de taken en verantwoordelijkheden van de examencommissie.

Toetscommissie en onderwijscommissie

Veel academies hebben een toetscommissie die de toetskwaliteit verbetert. De toetscommissie doet dit door:

 • het trainen van en feedback geven aan examinatoren
 • het screenen van toetsen
 • het opstellen van toetsbeleid

Het toetsbeleid hoort - samen met het onderwijsbeleid - meestal tot het takenpakket van de onderwijscommissie van de academie.

Taakverdeling toetscommissie en borgingsfunctionaris 

Deze figuur toont hoe bij Avans de taken van de toetscommissie en de borgingsfunctionaris zijn verdeeld om de toetskwaliteit te borgen.

Onderwijsbureau/academiebureau

De ondersteunende medewerkers zorgen in de toetsorganisatie voor:

 • het opstellen van toetsroosters
 • het klaarmaken van tentamens voor afname
 • het surveilleren bij afname van tentamens

Ook deze werkprocessen, inclusief de logistieke organisatie, bepalen de kwaliteit van toetsing.

Kwaliteitsborging

Verschillende partijen garanderen de kwaliteit van toetsing. Zo zijn:

 • Examinatoren verantwoordelijk voor de vormgeving en uitvoering op onderwijseenheid of vakniveau
 • Onderwijs-, toets- en examencommissie verantwoordelijk op opleidingsniveau

Ieder werkt vanuit zijn rol aan de kwaliteit. Dit gebeurt door aandacht te hebben voor validiteit, betrouwbaarheid en transparantie, van een individuele toets tot het hele toetsprogramma.

De kwaliteit van toetsing van de opleiding of academie wordt beschreven in het toetsbeleid.

Laatst bijgewerkt op 12 februari 2016.