LIC Leer- en Innovatiecentrum

Peermentoring en peertutoring

Studenten helpen studenten

Peermentoring en peertutoring wordt door meerdere academies gebruikt om studenten extra steun te bieden bij de problemen die zij ervaren. De student krijgt begeleiding van een ouderejaars medestudent.

Peermentor en peertutor

Een peermentor is een ouderejaarsstudent die eerstejaarsstudenten begeleidt bij het wegwijs worden in de school en bij de aanpak van de studie.

Een peertutor biedt inhoudelijke ondersteuning bij struikelvakken. Bijvoorbeeld op het gebied van spelling van de Nederlandse taal, statistiek, bedrijfseconomie of Engels.

Doelen van peermentoring en peertutoring

Het algemene doel van peermentoring en peertutoring is het verminderen van studieuitval en studievertraging.

Bij peermentoring krijgt de student (mentee) extra begeleiding zodat hij zich prettiger en veiliger voelt in zijn nieuwe leeromgeving. Daardoor functioneert hij zelfstandiger en zelfredzamer tijdens het vervolg van zijn studie. De mentee kan behoefte hebben aan ondersteuning bij de studieaanpak.

Bij peertutoring ontvangt de student (tutee) inhoudelijke ondersteuning zodat hij een onderwijsmodule met goed gevolg afsluit. Dat kan zijn omdat hij een onvoldoende haalt voor een tentamen en graag bijscholing krijgt voor de herkansing. Of omdat de student vooraf aangeeft dat hij moeite heeft met een vak. De tutee heeft  de potentie om de opleiding met goed af te ronden, maar heeft ook een steuntje in de rug nodig.

Profiel van de peermentor en peertutor: voor wie is het wat?

De peermentor is een student die een extra uitdaging zoekt en het leuk vindt om leeftijdsgenoten te begeleiden. De peermentor heeft sociale, communicatieve en coachingsvaardigheden.

De peertutor is een student die een bepaald vak interessant vindt, dit goed beheerst en het leuk vindt om dit vak over te dragen aan andere studenten. De peertutor bezit sociaal-communicatieve vaardigheden, maar vooral ook didactische vaardigheden.

Om een misverstand te voorkomen: dit hoeven geen excellente studenten te zijn.

Wat levert het op?

De mentees en tutees krijgen laagdrempelige ondersteuning op maat van oudere medestudenten. De kans op studiesucces neemt toe.

De peermentoren en -tutoren versterken hun competenties op het gebied van coaching, sociaal-communicatieve en metacognitieve vaardigheden. De peertutoren verwerven ook didactische vaardigheden. Dit motiveert en is van waarde voor de rest van de loopbaan.

Peermentoren en –tutoren ontvangen een certificaat dat vermeld kan worden op hun CV.

Organisatie

Het Leer- en Innovatiecentrum (LIC) ondersteunt de peermentor en –tutortrajecten met didactische trainingen voor deze studenten. Hierbij wordt altijd een vakdocent van de academie betrokken, die ook de supervisie van de studenten op zich neemt.

Het LIC regelt de intervisie voor de peermentoren en –tutoren en zorgt voor de coördinatie en kwaliteitsborging.

Aansluiting bij bestaand beleid

Peermentoring en peertutoring sluiten aan bij een van de speerpunten uit het Meerjarenbeleidsplan 2011-2014. Dit beleidsplan bevat indicatoren voor het studierendement van Avans Hogeschool.

In het Avansbreed programma voor studiesucces en binding van studenten (Hippocampus) is peertutoring opgenomen als activiteit.

Laatst bijgewerkt op 16 mei 2017.