LIC Leer- en Innovatiecentrum

Veranderingen in de accreditatie vanaf 2011

Centrale hal Onderwijsboulevard Den Bosch

In overeenstemming met de per 1 januari 2011 gewijzigde wetgeving, doet Avans mee aan een visitatiesysteem met twee sporen:

 • de instellingsbeoordeling

 • de beperkte opleidingsbeoordeling

De instellingsbeoordeling betreft gemeenschappelijke beleidsaspecten zoals personeelsbeleid en facilitair beleid. De beperkte opleidingsbeoordeling zoomt diep in op de onderwijsuitvoering met de nadruk op studentenwerkstukken en toetsing. De beperkte opleidingsbeoordeling is alleen toegestaan als de instellingsbeoordeling tot een voldoende resultaat heeft geleid, maar mag reeds gedaan worden als de instellingsbeoordeling nog moet gebeuren (dit gebeurt voor Avans Hogeschool in voorjaar 2013).

Visitaties die na de zomer van 2011 worden uitgevoerd gaan uit van het nieuwe systeem.

Is het vernieuwde systeem anders en beter?

Nadelen oude accreditatiesysteem

 • Voor iedere opleiding moet steeds de kwaliteit van een reeks facetten worden aangetoond die voor een (groot) deel randvoorwaardelijk zijn. Deze worden bovendien (ook) op het niveau van de instelling georganiseerd. Deze werkwijze brengt onnodige bureaucratie met zich mee.

 • Een negatief oordeel van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) heeft dusdanig grote gevolgen, dat strategisch gedrag ontstaat om te voorkomen dat er geen accreditatie wordt verleend.

 • Om die reden worden verbetersuggesties van Visiterende en Beoordelende Instanties (VBI’s) vaak niet zichtbaar gemaakt voor de NVAO, of blijven helemaal achterwege.

 • Accreditatie gaat alleen over basiskwaliteit en laat geen nuances zien.

 • De NVAO heeft geen mogelijkheid om terug te komen op een oordeel, ook niet als er sterke aanwijzingen zijn dat dit wenselijk is.

Het aangepaste accreditatiestelsel moet aan deze nadelen tegemoet komen.

Voordelen aangepaste accreditatiesysteem

De opleidingen kunnen hun aandacht en energie steken in verbetersuggesties van deskundigen die over de kern van hun vak gaan. Ze hoeven zich minder bezig te houden met allerlei randvoorwaardelijke facetten die meer op het niveau van de instelling liggen. Op instellingsniveau is immers al aangetoond dat een instelling voor wat betreft kwaliteitszorg, voorzieningen, betrokkenheid studenten, personeelsbeleid enz. vertrouwen verdient.

Zo ontstaat een stelsel waarin:

 • door de instellingsaudit de interne kwaliteitscultuur instellingsbreed een impuls krijgt

 • bij de opleidingsaccreditatie de aandacht komt te liggen bij de essentie van het onderwijs: (verbetering van) de inhoudelijke kwaliteit

 • een betere balans ontstaat tussen het de maat nemen van opleidingen (accountability) enerzijds en een verbeterfunctie anderzijds

Nieuwe regelingen

Naar aanleiding van de Inholland affaire zijn er beleidsuitspraken gedaan waar nog regelingen uit moeten voortkomen:

 • tussen de accreditatierondes van de NVAO gaat de Inspectie van het Onderwijs de opleidingen systematisch controleren op kwaliteit(szorg)

 • visitatiecommissies in het hbo gaan landelijk werken waardoor opleidingen onderling vergelijkbaar worden.

Vragen over accreditaties?

Neem contact op met Rabia Aznag of Leendert Dorr. Of stuur een mail naar accreditatiesupport.lic@avans.nl.

Laatst bijgewerkt op 22 februari 2016.